Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w Bajkowym Żłobku w Siemianowicach Śląskich

Fundacja na Rzecz Inteligentnego Rozwoju jest partnerem w projekcie Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w Bajkowym Żłobku w Siemianowicach Śląskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa do 31.08.2017 r. dostępności usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia dla co najmniej 21 (w tym co najmniej 16 kobiet) osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat, w tym co najmniej 5 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi z niepełnosprawnościami z obszaru województwa śląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Projekt realizowany od 01.03.2016 do 31.08.2017 r.
Miejsce realizacji projektu: Siemianowice Śląskie, ul. Pułaskiego 3.

Lider projektu: Pol-Lex” Piotr Pitas – podmiot prowadzący Bajkowy Żłobek w Siemianowicach Śląskich

Projekt skierowany jest do osób, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy (bezrobotne, bierne zawodowo) lub trudności w pogodzeniu życia zawodowego z rodzinnym, ze względu na potrzebę sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.

Planowane efekty

– liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 21;
– liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w projekcie – 21;
– liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowywaniem dzieci po opuszczeniu projektu – 8;
– liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub jej poszukują – 2.

Łączna wartość projektu: 1 029 155,81 PLN
Łączna wartość dofinansowania: 874 782,44 PLN

Zapytanie ofertowe:

Usług Trenera prowadzącego zajęcia z klockami LEGO (termin składania ofert: nie później niż do 16.03.2017 r. do godziny 12:00) – najkorzystniejszą ofertę złożyła Pani Ewelina Lazar.