Cele

CCelem Fundacji na Rzecz Inteligentnego Rozwoju jest działalność na rzecz inteligentnego oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak również regionalnym i lokalnym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. promocję i wspieranie postaw kreatywności, inicjatywności oraz przedsiębiorczości społeczeństwa;
 2. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 3. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój segmentu małych i średnich przedsiębiorstw;
 4. wspieranie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki a w szczególności pomoc w tworzeniu i rozwoju nowych innowacyjnych firm.
 5. prowadzenie działań mających na celu wspomaganie rozwoju świadomości przedsiębiorców poszukujących zewnętrznego kapitału i wsparcie ich w tym procesie;
 6. promocję i wsparcie przedsiębiorczości akademickiej i transferu wiedzy w polskich jednostkach naukowych;
 7. promocję i wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu społeczno-gospodarczym;
 8. promocję i wsparcie współpracy wewnątrz i międzysektorowej organizacji, w tym m.in. poprzez tworzenie sieci współpracy;
 9. upowszechnianie wiedzy o strukturach, celach, dorobku i narzędziach Unii Europejskiej;
 10. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działań na ich rzecz;
 11. prowadzenie działań na rzecz równości szans;
 12. promowanie i realizację działań edukacyjnych i badań w dziedzinie realizacji celów statutowych Fundacji
 13. popieranie inicjatyw służących idei fundacji;
 14. realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych;
 15. inne działania wpisujące się w cel Fundacji.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

 

Statut Fundacji – do pobrania

Dodaj komentarz