Etap I

Seniorzy z „Tauzena” wypracowali propozycje do budżetu obywatelskiego w Katowicach

Przygotowanie propozycji do budżetu obywatelskiego Katowic – to był cel pierwszej część projektu pt. „Seniorzy na Tauzenie pełni inicjatyw! Oddolne kształtowanie polityki publicznej przez seniorów z Osiedla Tysiąclecie z wykorzystaniem metodyki Design Thinking” realizowanego przez Fundację na rzecz Inteligentnego Rozwoju.

8 aktywnych wieczorów

Od 27 kwietnia do 13 maja 2015 roku przez kilka wieczorów przedstawiciele Fundacji – Kasia, Łukasz, Mateusz i Szymon – spotykali się z seniorami z os. Tysiąclecia w Katowicach, wspierając ich w przygotowaniu wniosków, które zostały złożone w ramach budżetu obywatelskiego.

Podczas pierwszych spotkań zidentyfikowano obszary problemowe i wybrano te, które będzie można rozwiązać dzięki finansowaniu z budżetu. Następnie omówiono bardziej szczegółowo kwestie problemowe oraz przeanalizowano funkcjonujące już rozwiązania w innych miastach lub krajach. W kolejnym kroku wygenerowano pomysły na rozwiązania. Seniorzy omówili wstępne propozycje w swoim otoczeniu i na tej podstawie oraz na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń związanych z mieszkaniem na osiedlu, dopracowano detale. Kolejne spotkanie odbyło się w terenie. Wraz z seniorami przeszliśmy przez osiedle odwiedzając miejsca, których zaproponowano realizację pomysłów. Wstępnie przetestowaliśmy, w jaki sposób się do tego nadają. Rozmawialiśmy również ze spotkanymi mieszkańcami, którzy mogli rzucić nowe światło na nasze dotychczasowe plany. W efekcie prac w terenie wyciągnięto wnioski i zmodyfikowano niektóre propozycje. Ostatnie wieczory to uzupełnianie formularzy zadań do budżetu obywatelskiego i dyskusje nad ich zapisami. Do 15 maja 2015 roku złożyliśmy w Urzędzie Miasta trzy wnioski:

  1. Rowerem przez 100lecie – uruchomienie 3 stacji do automatycznego wypożyczania rowerów na osiedlu
  2. Zielony Zakątek – utworzenie skweru, który będzie pełnić funkcję wypoczynkową, rekreacyjną i integracyjną dla mieszkańców
  3. Klub Aktywnego Seniora – przygotowanie miejsca spotkań dla seniorów, w którym mogliby spędzać czas oraz brać udział w zorganizowanych zajęciach i dyskusjach.

Praca zgodnie z procesem Design Thinking

Podczas przygotowywania propozycji projektów do budżetu obywatelskiego odbyło się 8 spotkań, podczas których wykorzystywano elementy procesu Design Thinking. Seniorzy jako mieszkańcy osiedla, dla którego opracowywano rozwiązania, sami decydowali, którymi sprawami trzeba się zająć i jakie pomysły sprawdzą się w ich środowisku. Rola moderatorów polegała na sprawnym przeprowadzeniu uczestników przez cały proces i wsparciu podczas przygotowywania dokumentacji do urzędu. Uczestnicy bardzo zaangażowali się całe przedsięwzięcie i brali aktywny udział w spotkaniach.

Po ogłoszeniu projektów, które przeszły pomyślnie formalną weryfikację w Urzędzie Miasta, seniorzy będą wspierani przez Fundację podczas promocji wypracowanych pomysłów. To mieszkańcy poszczególnych dzielnic zdecydują w głosowaniu, które z propozycji będą ostatecznie realizowane.

Kolejne działania

Dodatkowo dotychczasowa grupa oraz nowe osoby zostaną przeszkoleni z tematyki funkcjonowania formalnych grup społecznych (koła, ruchy, stowarzyszenia, fundacje, itp). Podczas spotkań przedstawione zostaną zasady tworzenia tego typu podmiotów. W efekcie zostanie utworzona formalna grupa społeczna skupiająca seniorów nastawiona na realizację lokalnych inicjatyw.

Wszystkie opisane działania realizowane są w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (ASOS) – Edycja 2015

Dodaj komentarz