Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju

IRDlaczego inteligentny rozwój jest ważny?

Inteligentny rozwój oznacza uzyskanie lepszych wyników w dziedzinie:

 • edukacji (zachęcanie do nauki, studiów i podnoszenia kwalifikacji)
 • badań naukowych/innowacji (stworzenie nowych produktów i usług, które wpłynęłyby na zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz pomogłyby w rozwiązywaniu problemów społecznych)
 • społeczeństwa cyfrowego (wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych).

 

EUDlaczego Europa potrzebuje inteligentnego rozwoju?

Niższy wzrost gospodarczy Europy w porównaniu z jej najważniejszymi konkurentami jest w dużej mierze skutkiem różnic w poziomach wydajności spowodowanych po części:

 • niższym poziomem inwestycji w badania i rozwój oraz innowacje
 • niewystarczającym wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • utrudnionym dostępem niektórych grup społeczeństwa do innowacji.

Przykłady:

 • Europejskie firmy mają obecnie zaledwie 25-procentowy udział w światowym rynkutechnologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wartym 2 biliony euro.
 • Zbyt powolne wprowadzanie Internetu o dużej prędkości transmisji danychniekorzystnie wpływa na europejski potencjał w zakresie innowacyjności, rozpowszechniania wiedzy i dystrybucji towarów i usług, a także prowadzi do izolacji obszarów wiejskich.

Kształcenie i szkolenia

 • Około 25 proc. uczniów europejskich szkół nie potrafi dobrze czytać.
 • Zbyt wielu młodych ludzi porzuca naukę, nie uzyskawszy żadnych kwalifikacji.
 • Wprawdzie statystyki dotyczące osób, które zdobywają kwalifikacje na poziomie średnim, zdają się napawać większym optymizmem, jednak kwalifikacje te częstorozmijają się z potrzebami rynkowymi.
 • Zaledwie jedna trzecia Europejczyków w wieku 25–34 lat ma wykształcenie wyższe (w Stanach Zjednoczonych jest to 40 proc., w Japonii – ponad 50 proc.).
 • Europejskie uczelnie wyższe zajmują słabe pozycje w światowych rankingach– tylko dwie z nich znalazły się na liście dwudziestu najlepszych (ranking szanghajski ARWU).

Starzejące się społeczeństwo

 • Ponieważ Europejczycy żyją teraz dłużej i mają mniej dzieci, coraz mniej osób pracujących musi utrzymywać rosnącą grupę emerytów i rencistów oraz płacić inne składki na system opieki społecznej.
 • Liczba osób w wieku powyżej 60 lat rośnie dziś w tempie dwa razy szybszym niż przed rokiem 2007, tj. o ok. 2 mln osób rocznie – wcześniej był to 1 mln rocznie.
 • Sprawniej funkcjonująca gospodarka oparta na wiedzy, stwarzająca większe szanse, umożliwiłaby Europejczykom dłuższe pozostanie w pracy, co z kolei odciążyłoby system.

 

W celu wsparcia działań na rzecz inteligentnego rozwoju została powołana Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju, będąca Instytucją Otoczenia Biznesu.

 

Informacje za Komisją Europejską